ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดีศรีราชวินิต
มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
  • ปรัชญาของโรงเรียน
อุดมวิชา ศรัทธาคุณธรรม กิจกรรมเสริมส่ง