โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
นายบุญลือ ประเสริฐโสภา นายกสมาคม
นายปธัย วิจิตรเวชการ อุปนายก
นายวิโรจน์ ทองฤกษ์ฤทธิ์ กรรมการ
นายเชษฐา วงศ์แสงธรรม กรรมการ
นายมานะ เอี่ยมบัว กรรมการ
นางสาวประภาพร รักษาทรัพย์ กรรมการ
นายพิพัฒน์ เนติประวัติ กรรมการ
นายมงคล พงษ์สิทธิกาญนา กรรมการ
นายอัคเดช ทองเนียม กรรมการ
นายณัฐพล เมรีศรี กรรมการ
นายอาคม รัตนเรือง กรรมการ
นายสมชาย สำเร็จวิทย์ กรรมการและปฎิคม
นายสายัณต์ ส้ำเลิศวิทยา กรรมการและนายทะเบียน
นายไชยวิทย์ แจ่มเที่ยงตรง กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
ดาบตำรวจอดุลย์ ตุลย์วัฒนางกุล กรรมการและประชาสัมพันธ์
นายพิลัยลักษณ์ รุ่งเรืองใจ กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นางเยาวเรศ สาเกทาราม กรรมการและเหรัญญิก
ดาบตำรวจจิรวัฒน์ พวงคำ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
นายศุภณัฐ สุขศรี กรรมการและเลขานุการ