โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 401.91 KB 51
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (5 ส.ค. 63) RAR Archive ขนาดไฟล์ 702.45 KB 119
เอกสารประกอบการการเรียน IS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.28 MB 139
โครงสร้างการสอน IS1M.5.63 Word Document ขนาดไฟล์ 218.02 KB 80
โครงสร้างการสอน IS1M.2.63 Word Document ขนาดไฟล์ 217.73 KB 79
IS1_ม.5_แนวการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 118.38 KB 136
IS1_ม.2_แนวการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 136.27 KB 76
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุมปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 50.22 KB 75
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ปี 2563 80
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 38.2 KB 166
ตัวอย่างเล่มรายงานIS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.1 KB 167
ตัวอย่างเล่มรายงานIS Word Document ขนาดไฟล์ 232.5 KB 225
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม (ล่าสุด) Word Document ขนาดไฟล์ 51.93 KB 175
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ วิชาการ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.66 KB 161
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 203
รายงานประจำปี 2561 154
แนวการสอนวิชา IS ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 191
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 49.78 KB 326
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.25 KB 228
โครงการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 943.92 KB 393
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 239
ทะเบียนสื่อและนวัตกรรม กลุ่มสาระฯ ภาคเรียน 1/2 ปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 15.63 KB 298
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล(ฉบับปรับปรุง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 233
Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 27.32 KB 274
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 381
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 150.89 KB 370
ขออนุญาตเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 220
ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 218
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 214
การจัดทำเอกสารนำเสนอนวัตกรรม Best practice สำหรับ ครูผู้ช่วยนำเสนอ ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 26.74 KB 301
หน้าปกเอกสารประกอบการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 326
แบบฟอร์มข้อสอบ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 420
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.04 KB 1634
ขั้นตอนการกรอกคะแนนในโปรแกรม SGS Word Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 369
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว(ข้าราชการครูและบุคลากรฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.37 KB 43
แบบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.26 KB 107
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.83 KB 138
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 23.8 KB 133
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.81 KB 122
แบบฟอร์มโครงการมาตรการส่งเสริมด้านอัตลักษณ์คนดีศรีราชวินิต Word Document ขนาดไฟล์ 23.8 KB 100
บันทึกข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 762.16 KB 166
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (กำหนดชม.ปฏิบัติงาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.95 KB 169
Logbook 207
การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 198
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.8 KB 2904
แบบกรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.01 KB 172
แบบกรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 35.92 KB 201
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบอนุญาตไปราชการ(เยี่ยมบ้านนักเรียน) 105
จ้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธี E-bidding 65
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง พ.ศ.2563 สพฐ. 67
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 76
เอกสารขออนุญาตดำเนินการจัดกิจกรรมและขออนุมัติใช้เงิน 139
ประกาศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม และสัมนา 96
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 88
เอกสารคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ ของ สพฐ. 2561 171
นโยบาย สพฐ. 2561 162
ฟอร์มเอกสารต่างๆ ของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 228
เว็บไซด์พัสดุกลางโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 235
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 1001
กลุ่มบริหารทั่วไป
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางโรงเรียนราชวินิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 353
แบบคำร้องใบแจ้งซ่อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.07 KB 426
กลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน)
แบบ ดล.3 ชั้น ม.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 89.69 KB 50
แบบ ดล.1 และ ดล.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.24 KB 50
คู่มือการใช้งานระบบ DSchool 59
คู่มือการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2562 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 697.47 KB 86
เอกสารความรู้ประกอบการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 71
แบบ ปค.7 แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.05 KB 66
ระเบียบโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ว่าด้วยการกำหนดความประพฤติ การลงโทษ และการแก้ไขความประพฤตินักเรียน พ.ศ.๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 317.13 KB 72
แบบ ปค.6 หนังสือสัญญา(นักเรียนเข้าใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 425.02 KB 63
แบบ ปค.8 หนังสือเชิญผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.38 KB 57
แบบ ปค.5 หนังสือสัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.79 KB 66
แบบ ปค.4 แบบทัณฑ์บน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.63 KB 62
แบบ ปค.3 แบบบันทึกพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน(เพิ่มคะแนน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.83 KB 71
แบบ ปค.2 แบบบันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน(ตัดคะแนน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.83 KB 60