ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวอย่างเล่มรายงานIS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.1 KB 43
ตัวอย่างเล่มรายงานIS Word Document ขนาดไฟล์ 232.5 KB 94
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม (ล่าสุด) Word Document ขนาดไฟล์ 51.93 KB 81
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ วิชาการ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.66 KB 28
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 115
รายงานประจำปี 2561 81
แนวการสอนวิชา IS ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 98
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 49.78 KB 239
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.25 KB 142
โครงการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 943.92 KB 307
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 162
ทะเบียนสื่อและนวัตกรรม กลุ่มสาระฯ ภาคเรียน 1/2 ปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 15.63 KB 199
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล(ฉบับปรับปรุง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 155
Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 27.32 KB 209
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 305
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 150.89 KB 282
ขออนุญาตเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 140
ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 155
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 152
การจัดทำเอกสารนำเสนอนวัตกรรม Best practice สำหรับ ครูผู้ช่วยนำเสนอ ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 26.74 KB 197
หน้าปกเอกสารประกอบการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 237
แบบฟอร์มข้อสอบ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 345
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.04 KB 1041
ขั้นตอนการกรอกคะแนนในโปรแกรม SGS Word Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 306
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.26 KB 14
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.83 KB 61
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 23.8 KB 59
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.81 KB 54
แบบฟอร์มโครงการมาตรการส่งเสริมด้านอัตลักษณ์คนดีศรีราชวินิต Word Document ขนาดไฟล์ 23.8 KB 38
บันทึกข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 762.16 KB 84
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (กำหนดชม.ปฏิบัติงาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.95 KB 95
Logbook 151
การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 112
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.8 KB 136
แบบกรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.01 KB 113
แบบกรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 35.92 KB 123
กลุ่มบริหารงบประมาณ
จ้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธี E-bidding 4
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง พ.ศ.2563 สพฐ. 8
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 9
เอกสารขออนุญาตดำเนินการจัดกิจกรรมและขออนุมัติใช้เงิน 59
ประกาศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม และสัมนา 38
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 36
เอกสารคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ ของ สพฐ. 2561 115
นโยบาย สพฐ. 2561 110
ฟอร์มเอกสารต่างๆ ของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 170
เว็บไซด์พัสดุกลางโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 179
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 805
กลุ่มบริหารทั่วไป
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางโรงเรียนราชวินิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 297
แบบคำร้องใบแจ้งซ่อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.07 KB 369
กลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน)
คู่มือการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2562 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 697.47 KB 6
เอกสารความรู้ประกอบการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 2
แบบ ปค.7 แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.67 KB 5
ระเบียบโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ว่าด้วยการกำหนดความประพฤติ การลงโทษ และการแก้ไขความประพฤตินักเรียน พ.ศ.๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 317.13 KB 5
แบบ ปค.6 หนังสือสัญญา(นักเรียนเข้าใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 425.02 KB 5
แบบ ปค.8 หนังสือเชิญผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.38 KB 6
แบบ ปค.5 หนังสือสัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.79 KB 5
แบบ ปค.4 แบบทัณฑ์บน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.63 KB 4
แบบ ปค.3 แบบบันทึกพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน(เพิ่มคะแนน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.83 KB 5
แบบ ปค.2 แบบบันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน(ตัดคะแนน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.83 KB 3
ไฟล์คู่มือนักเรียน
(ครูวิริทธิ์พล,ครูภัทรพิมนต์)คู่มือ-โสต [ส่วนท้ายสุด(8)] Word Document ขนาดไฟล์ 14.1 KB 2
(ครูสิทธิชัย)คู่มือนักเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ (ส่วนที่ 2) Word Document ขนาดไฟล์ 83 KB 7
(ครูสิทธิชัย)โครงสร้างหลักสูตร61-63 วิชาการ (ส่วนที่ 3) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.63 KB 5
(ครูสิทธิชัย)โครงสร้างหลักสูตร62-64 วิชาการ (ส่วนที่ 4) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.57 KB 5
(ครูกมลวรรณ)คู่มือนักเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล (ส่วนที่ 5) Word Document ขนาดไฟล์ 121.53 KB 1
(ครูขวัญเรือน,ครูนารี,ครูชนันพร)คู่มือนักเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป (ส่วนที่ 6) Word Document ขนาดไฟล์ 21.11 KB 5
(ครูศรัณย์รัชต์,ครูจันทร์ทิพย์)คู่มือนักเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ (ส่วนที่ 7) Word Document ขนาดไฟล์ 19.03 KB 4