โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 401.91 KB 194923
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 688.57 KB 21369
แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 352.09 KB 194537
แบบสรุปผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 354.61 KB 194536
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 ต.ค. 63) RAR Archive ขนาดไฟล์ 688.8 KB 195038
เอกสารประกอบการการเรียน IS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.28 MB 195002
โครงสร้างการสอน IS1M.5.63 Word Document ขนาดไฟล์ 218.02 KB 194949
โครงสร้างการสอน IS1M.2.63 Word Document ขนาดไฟล์ 217.73 KB 194977
IS1_ม.5_แนวการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 118.38 KB 197199
IS1_ม.2_แนวการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 136.27 KB 194965
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุมปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 50.22 KB 194995
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ปี 2563 194939
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 38.2 KB 195041
ตัวอย่างเล่มรายงานIS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.1 KB 195053
ตัวอย่างเล่มรายงานIS Word Document ขนาดไฟล์ 232.5 KB 195134
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม (ล่าสุด) Word Document ขนาดไฟล์ 51.93 KB 195047
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ วิชาการ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.66 KB 195070
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 195067
รายงานประจำปี 2561 195007
แนวการสอนวิชา IS ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 195049
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 49.78 KB 195185
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.25 KB 195091
โครงการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 943.92 KB 195261
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 195089
ทะเบียนสื่อและนวัตกรรม กลุ่มสาระฯ ภาคเรียน 1/2 ปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 15.63 KB 195167
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล(ฉบับปรับปรุง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 195097
Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 27.32 KB 195126
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 195228
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 150.89 KB 195241
ขออนุญาตเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 195097
ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 195070
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 195060
การจัดทำเอกสารนำเสนอนวัตกรรม Best practice สำหรับ ครูผู้ช่วยนำเสนอ ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 26.74 KB 195194
หน้าปกเอกสารประกอบการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 195192
แบบฟอร์มข้อสอบ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 195274
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.04 KB 197869
ขั้นตอนการกรอกคะแนนในโปรแกรม SGS Word Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 195221
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว(ข้าราชการครูและบุคลากรฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.37 KB 194903
แบบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.26 KB 194977
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.83 KB 195004
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 23.8 KB 194992
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.81 KB 194973
แบบฟอร์มโครงการมาตรการส่งเสริมด้านอัตลักษณ์คนดีศรีราชวินิต Word Document ขนาดไฟล์ 23.8 KB 194948
บันทึกข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 762.16 KB 195062
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (กำหนดชม.ปฏิบัติงาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.95 KB 195038
Logbook 195053
การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 195065
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.8 KB 199241
แบบกรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.01 KB 195020
แบบกรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 35.92 KB 195059
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบอนุญาตไปราชการ(เยี่ยมบ้านนักเรียน) 194953
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง พ.ศ.2564 สพฐ. 194920
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 195021
เอกสารขออนุญาตดำเนินการจัดกิจกรรมและขออนุมัติใช้เงิน 194996
ประกาศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม และสัมนา 194941
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 194928
เอกสารคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ ของ สพฐ. 2561 195022
นโยบาย สพฐ. 2563 195005
ฟอร์มเอกสารต่างๆ ของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 195085
เว็บไซด์พัสดุกลางโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 195085
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 195926
กลุ่มบริหารทั่วไป
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางโรงเรียนราชวินิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 195196
แบบคำร้องใบแจ้งซ่อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.07 KB 195270
กลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน)
แบบ ดล.3 ชั้น ม.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 88.29 KB 194901
แบบ ดล.1 และ ดล.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.24 KB 194896
คู่มือการใช้งานระบบ DSchool 194900
คู่มือการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2562 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 697.47 KB 194933
เอกสารความรู้ประกอบการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 194919
แบบ ปค.7 แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.05 KB 194990
ระเบียบโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ว่าด้วยการกำหนดความประพฤติ การลงโทษ และการแก้ไขความประพฤตินักเรียน พ.ศ.๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 317.13 KB 194931
แบบ ปค.6 หนังสือสัญญา(นักเรียนเข้าใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 425.02 KB 194911
แบบ ปค.8 หนังสือเชิญผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.38 KB 194922
แบบ ปค.5 หนังสือสัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.79 KB 194926
แบบ ปค.4 แบบทัณฑ์บน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.63 KB 194910
แบบ ปค.3 แบบบันทึกพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน(เพิ่มคะแนน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.83 KB 194921
แบบ ปค.2 แบบบันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน(ตัดคะแนน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.83 KB 194971