ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 943.92 KB 132
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 45
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 42.84 KB 53
ทะเบียนสื่อและนวัตกรรม กลุ่มสาระฯ ภาคเรียน 1/2 ปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 15.63 KB 48
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล(ฉบับปรับปรุง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 27
Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 27.32 KB 74
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 154
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 150.84 KB 139
ขออนุญาตเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 52
ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 48
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 66
การจัดทำเอกสารนำเสนอนวัตกรรม Best practice สำหรับ ครูผู้ช่วยนำเสนอ ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 26.74 KB 84
หน้าปกเอกสารประกอบการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 143
แบบฟอร์มข้อสอบ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 232
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.04 KB 415
ขั้นตอนการกรอกคะแนนในโปรแกรม SGS Word Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 222
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หนังสือสัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 10
พักปรับพฤติกรรม5 ปค5 Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 6
ขออนุญาติออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 4
ขออนุญาตเข้าโรงเรียนวันหยุด Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 6
ขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 9
ใบลาออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 66.9 KB 10
แบบหนังสือเชิญผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 5
แบบปค.2 บันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 6
ปค 4 ทัณฑ์บน Word Document ขนาดไฟล์ 399.5 KB 6
กลุ่มบริหารงบประมาณ
เอกสารคุณลักษณะเฉพาะของ สพฐ. 5
ซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 9
นโยบาย สพฐ. 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 630.77 KB 24
ฟอร์มเอกสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 60
รายการวัสดุกลางคงเหลือ 70
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 231
ซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2557 44
กลุ่มบริหารทั่วไป
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางโรงเรียนราชวินิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 209
แบบคำร้องใบแจ้งซ่อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.07 KB 297