ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ขั้นตอนการกรอกคะแนนในโปรแกรม SGS Word Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 150
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.04 KB 182
แบบฟอร์มข้อสอบ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 154
หน้าปกเอกสารประกอบการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 55
การจัดทำเอกสารนำเสนอนวัตกรรม Best practice สำหรับ ครูผู้ช่วยนำเสนอ ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 26.74 KB 7
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ใบบันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน (ปค.2) Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 501
แบบทัณฑ์บน ( ปค.4 ) Word Document ขนาดไฟล์ 399.5 KB 438
แบบคำร้องขอรับตัวนักเรียน ( ปค.5 ) Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 159
แบบแจ้งเหตุทั่วไป ( ปค.6 ) Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 155
ใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.02 KB 308
ใบขออนุญาติออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 236
หนังสือเชิญผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 264
ขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 222
แบบฟอร์มคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง (ระดับห้องเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 116
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบคำร้องใบเบิกเงินการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 151
แบบคำร้องใบเบิกเงินสวัสดิการพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 145
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ข้อมูลพื้นฐาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 8180
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(คำนำ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 18.71 KB 543
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(คำสั่งโรงเรียนพระราชทาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.14 KB 797
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(แบบสรุปความเห็น) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.86 KB 703
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ปก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 905
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ภาคผนวก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 9.55 KB 609
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(สารบัญ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.14 KB 535
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่1.1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 485.94 KB 2351
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่1.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.76 KB 1057
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่1.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.69 KB 894
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่2.1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.79 KB 1059
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่2.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.88 KB 875
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่2.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.33 KB 773
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่2.4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.59 KB 798
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่2.5) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.41 KB 731
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่2.6) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.64 KB 790
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่3.1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 416.41 KB 915
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่3.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.23 KB 737
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่3.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.48 KB 717
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่3.4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.09 KB 746
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่4.1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.63 KB 840
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่4.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.91 KB 636
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่5.1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440 KB 881
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่5.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.55 KB 666
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่5.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.72 KB 669
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่5.4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.84 KB 647
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่6.1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.58 KB 970
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่6.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.98 KB 641
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่6.3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.13 KB 594
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่6.4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.26 KB 531
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่6.5) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.11 KB 620
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ด้านที่6.1,6.2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 682 KB 859
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบคำร้องใบแจ้งซ่อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.07 KB 236
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางโรงเรียนราชวินิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 153