ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายงานประจำปี 2561 3
แนวการสอนวิชา IS ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 45
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 49.78 KB 127
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.25 KB 69
โครงการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 943.92 KB 238
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 133
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 43.31 KB 138
ทะเบียนสื่อและนวัตกรรม กลุ่มสาระฯ ภาคเรียน 1/2 ปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 15.63 KB 133
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล(ฉบับปรับปรุง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 118
Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 27.32 KB 174
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 275
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 150.89 KB 237
ขออนุญาตเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 119
ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 130
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 126
การจัดทำเอกสารนำเสนอนวัตกรรม Best practice สำหรับ ครูผู้ช่วยนำเสนอ ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 26.74 KB 159
หน้าปกเอกสารประกอบการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 209
แบบฟอร์มข้อสอบ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 301
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.04 KB 599
ขั้นตอนการกรอกคะแนนในโปรแกรม SGS Word Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 284
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.83 KB 39
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 23.8 KB 26
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.81 KB 32
แบบฟอร์มโครงการมาตรการส่งเสริมด้านอัตลักษณ์คนดีศรีราชวินิต Word Document ขนาดไฟล์ 23.8 KB 26
บันทึกข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 762.16 KB 57
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (กำหนดชม.ปฏิบัติงาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.95 KB 70
Logbook 126
การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 93
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.8 KB 79
แบบกรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.01 KB 95
แบบกรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 35.92 KB 105
หนังสือสัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 78
พักปรับพฤติกรรม5 ปค5 Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 63
ขออนุญาติออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 63
ขออนุญาตเข้าโรงเรียนวันหยุด Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 71
ขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 83
ใบลาออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 66.9 KB 97
แบบหนังสือเชิญผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 61
แบบปค.2 บันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 72
ปค 4 ทัณฑ์บน Word Document ขนาดไฟล์ 399.5 KB 60
กลุ่มบริหารงบประมาณ
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 17
เอกสารคุณลักษณะเฉพาะของ สพฐ. 76
นโยบาย สพฐ. 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 630.77 KB 82
ฟอร์มเอกสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 130
รายการวัสดุกลางคงเหลือ 136
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 460
กลุ่มบริหารทั่วไป
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางโรงเรียนราชวินิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 276
แบบคำร้องใบแจ้งซ่อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.07 KB 351