ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ วิชาการ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.66 KB 1
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 70
รายงานประจำปี 2561 69
แนวการสอนวิชา IS ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 86
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 49.78 KB 182
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.25 KB 127
โครงการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 943.92 KB 273
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 157
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 43.31 KB 178
ทะเบียนสื่อและนวัตกรรม กลุ่มสาระฯ ภาคเรียน 1/2 ปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 15.63 KB 186
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล(ฉบับปรับปรุง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 145
Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 27.32 KB 206
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 292
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 150.89 KB 273
ขออนุญาตเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 132
ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 148
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 145
การจัดทำเอกสารนำเสนอนวัตกรรม Best practice สำหรับ ครูผู้ช่วยนำเสนอ ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 26.74 KB 187
หน้าปกเอกสารประกอบการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 232
แบบฟอร์มข้อสอบ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 342
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.04 KB 708
ขั้นตอนการกรอกคะแนนในโปรแกรม SGS Word Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 302
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบ ปค.3 แบบบันทึกพฤติกรรมอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 14
แบบ ปค.2 แบบบันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 12
ระเบียบโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ว่าด้วยการกำหนดความประพฤติ การลงโทษ และการแก้ไขความประพฤตินักเรียน พ.ศ.๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 317.13 KB 10
คู่มือการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2562 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 697.47 KB 9
เอกสารความรู้ประกอบการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 15
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.83 KB 59
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 23.8 KB 55
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.81 KB 52
แบบฟอร์มโครงการมาตรการส่งเสริมด้านอัตลักษณ์คนดีศรีราชวินิต Word Document ขนาดไฟล์ 23.8 KB 38
บันทึกข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 762.16 KB 78
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (กำหนดชม.ปฏิบัติงาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.95 KB 87
Logbook 148
การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 104
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.8 KB 94
แบบกรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.01 KB 109
แบบกรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 35.92 KB 118
หนังสือสัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 93
พักปรับพฤติกรรม5 ปค5 Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 76
ขออนุญาติออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 81
ขออนุญาตเข้าโรงเรียนวันหยุด Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 86
ขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 108
ใบลาออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 66.9 KB 115
แบบหนังสือเชิญผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 81
แบบปค.2 บันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 95
ปค 4 ทัณฑ์บน Word Document ขนาดไฟล์ 399.5 KB 79
กลุ่มบริหารงบประมาณ
เอกสารขออนุญาตดำเนินการจัดกิจกรรมและขออนุมัติใช้เงิน 49
ประกาศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม และสัมนา 35
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 35
เอกสารคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ ของ สพฐ. 103
นโยบาย สพฐ. 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 630.77 KB 104
ฟอร์มเอกสารต่างๆ ของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 161
เว็บไซด์พัสดุกลางโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 172
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 773
กลุ่มบริหารทั่วไป
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางโรงเรียนราชวินิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 294
แบบคำร้องใบแจ้งซ่อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.07 KB 368