ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 27.32 KB 23
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 127
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 150.84 KB 81
ขออนุญาตเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 33
ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 35
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 52
การจัดทำเอกสารนำเสนอนวัตกรรม Best practice สำหรับ ครูผู้ช่วยนำเสนอ ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 26.74 KB 58
หน้าปกเอกสารประกอบการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 117
แบบฟอร์มข้อสอบ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 206
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.04 KB 271
ขั้นตอนการกรอกคะแนนในโปรแกรม SGS Word Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 203
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง (ระดับห้องเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 202 KB 170
ขออนุญาตผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 268
หนังสือเชิญผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 313
ใบขออนุญาติออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 277
ใบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.02 KB 354
แบบแจ้งเหตุทั่วไป ( ปค.6 ) Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 195
แบบคำร้องขอรับตัวนักเรียน ( ปค.5 ) Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 198
แบบทัณฑ์บน ( ปค.4 ) Word Document ขนาดไฟล์ 399.5 KB 480
ใบบันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน (ปค.2) Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 544
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ประกาศ สอบราคาร้านค้า และวัสดุสนับสนุนการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.26 KB 12
ฟอร์มเอกสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 24
รายการวัสดุกลางคงเหลือ 55
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 39
ซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2557 26
ซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 25
กลุ่มบริหารทั่วไป
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางโรงเรียนราชวินิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 192
แบบคำร้องใบแจ้งซ่อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.07 KB 281