ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โครงการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 943.92 KB 155
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 67
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 42.84 KB 76
ทะเบียนสื่อและนวัตกรรม กลุ่มสาระฯ ภาคเรียน 1/2 ปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 15.63 KB 80
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล(ฉบับปรับปรุง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 54
Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 27.32 KB 110
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 171
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 150.89 KB 167
ขออนุญาตเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 68
ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 67
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 87
การจัดทำเอกสารนำเสนอนวัตกรรม Best practice สำหรับ ครูผู้ช่วยนำเสนอ ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 26.74 KB 108
หน้าปกเอกสารประกอบการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 165
แบบฟอร์มข้อสอบ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 247
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.04 KB 452
ขั้นตอนการกรอกคะแนนในโปรแกรม SGS Word Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 241
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 31
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.8 KB 25
แบบกรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.01 KB 33
แบบกรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 35.92 KB 40
หนังสือสัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 30
พักปรับพฤติกรรม5 ปค5 Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 22
ขออนุญาติออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 22
ขออนุญาตเข้าโรงเรียนวันหยุด Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 22
ขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 26
ใบลาออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 66.9 KB 25
แบบหนังสือเชิญผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 21
แบบปค.2 บันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 25
ปค 4 ทัณฑ์บน Word Document ขนาดไฟล์ 399.5 KB 22
กลุ่มบริหารงบประมาณ
เอกสารคุณลักษณะเฉพาะของ สพฐ. 35
ซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 30
นโยบาย สพฐ. 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 630.77 KB 42
ฟอร์มเอกสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 84
รายการวัสดุกลางคงเหลือ 87
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 287
ซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2557 60
กลุ่มบริหารทั่วไป
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางโรงเรียนราชวินิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 226
แบบคำร้องใบแจ้งซ่อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.07 KB 314