ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 49.78 KB 50
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.25 KB 37
โครงการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 943.92 KB 213
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 106
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 43.31 KB 118
ทะเบียนสื่อและนวัตกรรม กลุ่มสาระฯ ภาคเรียน 1/2 ปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 15.63 KB 113
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล(ฉบับปรับปรุง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 96
Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 27.32 KB 154
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 260
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 150.89 KB 211
ขออนุญาตเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 90
ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 103
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 110
การจัดทำเอกสารนำเสนอนวัตกรรม Best practice สำหรับ ครูผู้ช่วยนำเสนอ ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 26.74 KB 137
หน้าปกเอกสารประกอบการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 191
แบบฟอร์มข้อสอบ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 280
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.04 KB 541
ขั้นตอนการกรอกคะแนนในโปรแกรม SGS Word Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 266
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.83 KB 8
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 23.8 KB 4
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.81 KB 7
แบบฟอร์มโครงการมาตรการส่งเสริมด้านอัตลักษณ์คนดีศรีราชวินิต Word Document ขนาดไฟล์ 23.8 KB 3
บันทึกข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 762.16 KB 38
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (กำหนดชม.ปฏิบัติงาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.95 KB 52
Logbook 108
การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 70
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.8 KB 60
แบบกรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.01 KB 79
แบบกรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 35.92 KB 85
หนังสือสัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 61
พักปรับพฤติกรรม5 ปค5 Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 44
ขออนุญาติออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 44
ขออนุญาตเข้าโรงเรียนวันหยุด Word Document ขนาดไฟล์ 139.5 KB 55
ขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 59
ใบลาออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 66.9 KB 73
แบบหนังสือเชิญผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 47
แบบปค.2 บันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 51
ปค 4 ทัณฑ์บน Word Document ขนาดไฟล์ 399.5 KB 43
กลุ่มบริหารงบประมาณ
เอกสารคุณลักษณะเฉพาะของ สพฐ. 56
ซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 58
นโยบาย สพฐ. 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 630.77 KB 67
ฟอร์มเอกสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 111
รายการวัสดุกลางคงเหลือ 121
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 348
ซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2557 82
กลุ่มบริหารทั่วไป
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางโรงเรียนราชวินิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 257
แบบคำร้องใบแจ้งซ่อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.07 KB 333