ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 38.2 KB 55
ตัวอย่างเล่มรายงานIS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.1 KB 56
ตัวอย่างเล่มรายงานIS Word Document ขนาดไฟล์ 232.5 KB 110
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม (ล่าสุด) Word Document ขนาดไฟล์ 51.93 KB 96
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ วิชาการ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.66 KB 55
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 138
รายงานประจำปี 2561 99
แนวการสอนวิชา IS ปีการศึกษา 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 104
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 49.78 KB 251
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.25 KB 154
โครงการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 943.92 KB 317
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 170
ทะเบียนสื่อและนวัตกรรม กลุ่มสาระฯ ภาคเรียน 1/2 ปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 15.63 KB 209
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล(ฉบับปรับปรุง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 163
Logbook Word Document ขนาดไฟล์ 27.32 KB 216
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.73 MB 319
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 150.89 KB 293
ขออนุญาตเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 148
ขออนุญาตนำนักเรียนร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 160
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.13 MB 161
การจัดทำเอกสารนำเสนอนวัตกรรม Best practice สำหรับ ครูผู้ช่วยนำเสนอ ครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 26.74 KB 215
หน้าปกเอกสารประกอบการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 248
แบบฟอร์มข้อสอบ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 355
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.04 KB 1134
ขั้นตอนการกรอกคะแนนในโปรแกรม SGS Word Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 313
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.26 KB 28
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.83 KB 69
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Word Document ขนาดไฟล์ 23.8 KB 67
แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.81 KB 61
แบบฟอร์มโครงการมาตรการส่งเสริมด้านอัตลักษณ์คนดีศรีราชวินิต Word Document ขนาดไฟล์ 23.8 KB 43
บันทึกข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 762.16 KB 91
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (กำหนดชม.ปฏิบัติงาน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.95 KB 103
Logbook 155
การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 125
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.8 KB 1094
แบบกรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.01 KB 116
แบบกรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 35.92 KB 138
กลุ่มบริหารงบประมาณ
จ้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธี E-bidding 12
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง พ.ศ.2563 สพฐ. 14
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 20
เอกสารขออนุญาตดำเนินการจัดกิจกรรมและขออนุมัติใช้เงิน 65
ประกาศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม และสัมนา 45
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 40
เอกสารคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ ของ สพฐ. 2561 124
นโยบาย สพฐ. 2561 114
ฟอร์มเอกสารต่างๆ ของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 178
เว็บไซด์พัสดุกลางโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 188
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 822
กลุ่มบริหารทั่วไป
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางโรงเรียนราชวินิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 304
แบบคำร้องใบแจ้งซ่อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.07 KB 376
กลุ่มบริหารงานบุคคล(ฝ่ายกิจการนักเรียน)
คู่มือการใช้งานระบบ DSchool 10
คู่มือการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2562 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 697.47 KB 17
เอกสารความรู้ประกอบการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 8
แบบ ปค.7 แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.67 KB 13
ระเบียบโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ว่าด้วยการกำหนดความประพฤติ การลงโทษ และการแก้ไขความประพฤตินักเรียน พ.ศ.๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 317.13 KB 17
แบบ ปค.6 หนังสือสัญญา(นักเรียนเข้าใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 425.02 KB 11
แบบ ปค.8 หนังสือเชิญผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.38 KB 14
แบบ ปค.5 หนังสือสัญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.79 KB 12
แบบ ปค.4 แบบทัณฑ์บน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.63 KB 14
แบบ ปค.3 แบบบันทึกพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน(เพิ่มคะแนน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.83 KB 13
แบบ ปค.2 แบบบันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน(ตัดคะแนน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.83 KB 6