ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรลูกจ้างประจำ

นายฉลอง มะลินิน
หัวหน้าลูกจ้างประจำ

นายวินัย ย่อมเจริญ

นายไพบูลย์ ย่อมเจริญ

นางกรรณิการ์ ยิ้มฟุ้งเฟื่อง

นายประนอม รองกิจ

นายอำนวย มะลินิน

นายบุญเสริฐ เชื้อนวกุล

นายสุริยะ จันทร์เอม

นายเสนอ ศรีคงคา

นายสมบุญ โพธิ์อัมพร

นายพีระพล หุ้นเลิศกุล

นายวิโรช อิ่มอารมณ์

นายวันชัย ลูกแก้ว

นายสำเนียง จันทร์แสนตอ