ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์

นางนงลักษณ์ คำปัญจะ

นายคมสัน ผดุงเรืองกิจ

นายวิริทธิ์พล แย้มเกลี้ยง

นางฐิตาภรณ์ ชูถม

นางกรทอง นวดุรงค์

นางสาววริสรา วจีศักดิ์สิทธิ์