ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์

นางนงลักษณ์ คำปัญจะ

นายวิริทธิ์พล แย้มเกลี้ยง

นางสาววริสรา วจีศักดิ์สิทธิ์