ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบางแคปานขำวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อ วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2522 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจาก “คุณวิมล ปานขำ“ ที่มีความประสงค์ให้ลูกหลานของประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจ ได้มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อจากระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนที่ตั้งขึ้นมามีคำว่า “ปานขำ” อยู่ในชื่อของโรงเรียนด้วย ต่อมา วันที่ 15 เมษายน 2536 ได้รับพระราชทานอนุญาตตามหนังสือ ที่ รล 003/ 5102 จากสำนักเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
 
ปี พ.ศ. 2522 เปิดรับสมัครนักเรียนเป็นปีแรก โดยรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้อง อาศัยที่เรียนจากโรงเรียนวัดม่วง เขตหนองแขม (เขตบางแคในปัจจุบัน) กทม. และได้รับความอนุเคราะห์ทางด้านอุปกรณ์การเรียน การรับสมัครและการเรียนการสอน จากโรงเรียนปัญญาวรคุณ
ปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนบางแคปานขำวิทยา ได้ย้ายมาอยู่ที่แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ (เขตบางแคในปัจจุบัน) กทม.
ปี พ.ศ. 2526 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปัจจุบัน)
ปี พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาต เปลี่ยนชื่อให้เป็น โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ