ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1.  พัฒนาผู้เรียน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ      ตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
2.  จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
3.  ปลูกฝังระเบียบวินัยและค่านิยมอันพึงประสงค์
4.  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการดำรงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง