โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

นางสาวศรัณย์รัชต์ ศุภรณ์พานิช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายนิยม บุริวงค์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายสิทธิชัย ไพรพฤกษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ