โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางบุษกร วิเศษสมบัติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพันทิพย์ โขมะนาม
รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายอภินันท์ ก้อนกลีบ
รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสมสวย เห็นงาม
รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเอกพจน์ ชาวบ้านกร่าง
รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารทั่วไป