ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายธนะกุล ช้อนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

นางสาวอารมณ์ เผือกอ่ำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา