โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางพันทิพย์ โขมะนาม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอภินันท์ ก้อนกลีบ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสมสวย เห็นงาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางพันทิพย์ โขมะนาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายเอกพจน์ ชาวบ้านกร่าง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป