โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกนกวรรณ ใจสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุวิชา บำรุงเขตร์

นางจรูญรัตน์ พันธุมชัย

นางกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์

นางสาวชุติรัตน์ เล้ารัตนอารีย์

นายวิริทธิ์พล แย้มเกลี้ยง

นายพิพัฒน์พงษ์ ยาวิเลิง

นางสาวนาถลดา ศรีแก้ว

นางภัทรพิมนต์ ขันปาน

นางสาวนิตยา ทวีชัย

นางสาวชลธิชา ระยศ

นายนพดล จตุไพบูลย์

นางสาวกิตติมา กอนเก่า