ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนงพิจิตร กิจพจน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจรูญรัตน์ พันธุมชัย
รองหัวหน้ากลุ่ม

นางกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์

นายสุวิชา บำรุงเขตร์

นางเนตรนภา แสงกล้า

นางสาวกนกวรรณ ใจสุข

นา่งสาวชุติรัตน์ เล้ารัตนอารีย์

นายวิริทธิ์พล แย้มเกลี้ยง

นายพิพัฒน์พงษ์ ยาวิเลิง