ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุวิชา บำรุงเขตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจรูญรัตน์ พันธุมชัย
รองหัวหน้ากลุ่ม

นางรัตนาภรณ์ คงเจริญ

นางกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์

นางสาวนงพิจิตร กิจพจน์

นางเนตรนภา แสงกล้า

นางสาวเย็นจิตร ประเสริฐศรี

นางสาวกนกวรรณ ใจสุข

นา่งสาวชุติรัตน์ เล้ารัตนอารีย์

นายวิริทธิ์พล แย้มเกลี้ยง

นายพิพัฒน์พงษ์ ยาวิเลิง