โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุวิชา บำรุงเขตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจรูญรัตน์ พันธุมชัย
รองหัวหน้ากลุ่ม

นางกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์

นางเนตรนภา แสงกล้า

นางสาวกนกวรรณ ใจสุข

นางสาวชุติรัตน์ เล้ารัตนอารีย์

นายวิริทธิ์พล แย้มเกลี้ยง

นายพิพัฒน์พงษ์ ยาวิเลิง

นางสาวนาถลดา ศรีแก้ว

นางสาวนิตยา ทวีชัย

นางภัทรพิมนต์ ขันปาน

นางสาวชลธิชา ระยศ

นายนพดล จตุไพบูลย์

นางสาวกิตติมา กอนเก่า

นางสาวธนกาญจน์ ถนอมนวล