ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุวิชา บำรุงเขตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจรูญรัตน์ พันธุมชัย
รองหัวหน้ากลุ่ม

นางกรุณีย์ สุบิน

นางรัตนาภรณ์ คงเจริญ

นางกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์

นางสาวนงพิจิตร กิจพจน์

นางสาวเนตรนภา ขุนมธุรส

นางสาวเย็นจิตร ประเสริฐศรี

นางสาวกนกวรรณ ใจสุข