ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวฉวี พันธุ์สีดา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกรองพันธ์ พันธุ์เกษร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมฯ

นางสาวมัตติกา ธินันท์

นางสาวพิชญากร แก้วพิลา

นางสาววรางคณา ไฝชอบ

นางสาวอาณัชชา สามานุง

นางสาวนฤมล บุญเจริญ

นางสาวพิกุล แววกุดเรือ

นางสาวสุทธินาถ ช่วยประสม