ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมัตติกา ธินันท์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพิชญากร แก้วพิลา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวฉวี พันธุ์สีดา

นายนิยม บุริวงค์

นางสาววรางคณา ไฝชอบ

นางสาวอาณัชชา สามานุง

นางสาวนฤมล บุญเจริญ

นางสาวพิกุล แววกุดเรือ

นางสาวสุทธินาถ ช่วยประสม

นางสาววรรณิภา อรุณโณ

นายณัฐนันท์ สุคันธมาลา