โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพิชญากร แก้วพิลา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมัตติกา ธินันท์

นายนิยม บุริวงค์

นางสาววรางคณา ไฝชอบ

นางสาวอาณัชชา สามานุง

นางสาวนฤมล บุญเจริญ

นางสาวพิกุล แววกุดเรือ

นางสาวสุทธินาถ ช่วยประสม

นางสาววรรณิภา อรุณโณ

นายณัฐนันท์ สุคันธมาลา

นายภาณุวิชญ์ แก้วโรย