ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวฉวี พันธุ์สีดา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกรองพันธ์ พันธุ์เกษร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมฯ

นางพูนทรัพย์ ขุนชิต

นายคมสัน ผดุงเรืองกิจ

นางสาวมุกดา กมลวานนท์

นางสาวมัตติกา ธินันท์

นางสาวพิชญากร แก้วพิลา

นางสาววรางคณา ไฝชอบ

นางสาวอาณัชชา สามานุง

นางสาวนฤมล บุญเจริญ