โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ
ประธานกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวเนตรนภา ขุนมธุรส
หัวหน้างานสำนักงานกิจการนักเรียน

นางสาวพิชญากร แก้วพิลา
หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน

นางสาวนฤมล สีติภูตะ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายนิยม บุริวงค์
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

นางสาวพิกุล แววกุดเรือ
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

ว่าที่ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย
หัวหน้างานระดับชั้นและวินัย ความประพฤตินักเรียน

นางสาวพรทิพย์ ชูดี
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์และอบายมุข

นางสาวนลินี รักมั่น
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวจันทร์ทิพย์ รักมั่น
หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลัง

นางสาวนิตยภัทร์ ธาราสุข
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

นางสาววริสรา วจีศักดิ์สิทธิ์
หัวหน้างานการประสานงานพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

นายหิรัญรัชต์ สุวรรณรัตน์
หัวหน้างานป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา