โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสมสวย เห็นงาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่มกิจการนักเรียน)

ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย
งานระดับชั้น เวรวันราชการ และวินัย ความประพฤตินักเรียน

นางสาวนิตยภัทร์ ธาราสุข
งานเลื่อนวิทยฐานะ

นางสาวนิตยภัทร์ ธาราสุข
งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

นางสาวนิตยภัทร์ ธาราสุข
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานบุคลากร)

นางจรูญรัตน์ พันธุมชัย
งานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้"

นางจรูญรัตน์ พันธุมชัย
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางจรูญรัตน์ พันธุมชัย
งานวินัยและการรักษาวินัย (ครู)

นางสาวดวงนภา โรจน์อรุณ
งานสรรหา แต่งตั้ง ย้าย โอน และออกจากราชการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวดวงนภา โรจน์อรุณ
กรรมการและเลขานุการสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวดวงนภา โรจน์อรุณ
งานประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุทธินาถ ช่วยประสม
งานทะเบียนประวัติ

นางสาวนลินี วรรณสาร
งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง

นางสาวชลธิชา ระยศ
งานควบคุมภายใน กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกรกนก โรจนฐิติกุล
งานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

นางสาวศศิประภา เข็ญคำ
งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ

นางสาวพรทิพย์ ชูดี
งานสำนักงานกิจการนักเรียน

นายคณิติน พูนประเสริฐศรี
งานป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

นางสาวนฤมล สีติภูตะ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายณัฐนันท์ สุคันธมาลา
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

นางสาวนฤมล บุญเจริญ
งานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต"

นางสาวนฤมล บุญเจริญ
งานครอบครัวพอเพียง

นางสาวนฤมล บุญเจริญ
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

นางสาวพิกุล แววกุดเรือ
งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายจิรภัทร หล่อเสถียรพงศ์
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข

นางสาวจิราวดี เงินแถบ
การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

นางนงลักษณ์ คำปัญจะ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา

นางสาวพิกุล แววกุดเรือ
หัวหน้าช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์
หัวหน้าช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย