ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพนมยงค์ โสภา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา งานวินัยและความประพฤติ

นายเฉลิมพร แสงกล้า
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

ว่าที่ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์และอบายมุข

นางสาวจันทร์ทิพย์ รักมั่น
งานทะเบียนประวัติและบำเหน็ดความชอบ

นางสาวอัญชิสา ศรีสมุทร
งานคณะสี

นางสาวเนตรนภา ขุนมธุรส
งานสำนักงาน