โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสมสวย เห็นงาม
รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายคณิติน พูนประเสริฐศรี
งานสำนักงานกิจการนักเรียน

นางสาวมัตติกา ธินันท์
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

นางสาวนฤมล สีติภูตะ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายนิยม บุริวงค์
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

นางสาวพิกุล แววกุดเรือ
งานส่งเสริมประชาธิปไตย

ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย
งานระดับชั้น เวรวันราชการ และวินัย ความประพฤตินักเรียน

นายจิรภัทร หล่อเสถียรพงศ์
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข

นายจิรภัทร หล่อเสถียรพงศ์
งานป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

นางสาวนลินี วรรณสาร
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวนลินี วรรณสาร
งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง

นางสาวดวงนภา โรจน์อรุณ
งานทะเบียนประวัติ

นางสุรีย์ ตันสถิตย์
งานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

นางสาวนิตยภัทร์ ธาราสุข
งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

นางสาวศศิประภา เข็ญคำ
งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ

นางสาวดวงนภา โรจน์อรุณ
งานขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู

นางสาวดวงนภา โรจน์อรุณ
งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวละอองฟ้า บุญขาว
งานวินัยและการรักษาวินัย (ครู)

นางสาวสุธินาถ ช่วยประสม
งานแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุธินาถ ช่วยประสม
งานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวภรภัทร ยางงาม
การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา