ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ
ประธานกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวเนตรนภา ขุนมธุรส
หัวหน้างานสำนักงานกิจการนักเรียน

นางสาวพิชญากร แก้วพิลา
หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน

นางสาวนฤมล สีติภูตะ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายนิยม บุริวงค์
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

นางสาวพิกุล แววกุดเรือ
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

ว่าที่ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย
หัวหน้างานระดับชั้นและวินัย ความประพฤตินักเรียน

นางสาวพรทิพย์ ชูดี
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์และอบายมุข

นางสาวนลินี รักมั่น
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวจันทร์ทิพย์ รักมั่น
หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลัง

นางสาวนิตยภัทร์ ธาราสุข
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

นางสาววริสรา วจีศักดิ์สิทธิ์
หัวหน้างานการประสานงานพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

นายหิรัญรัชต์ สุวรรณรัตน์
หัวหน้างานป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา