ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวมุกดา กมลวานนท์
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพนมยงค์ โสภา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา งานวินัยและความประพฤติ

นายบัญญัติ ชูชื่อ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ งานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง

นายเฉลิมพร แสงกล้า
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

นางสาวศิริวรรณ ศิลปาจารย์
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางพูนทรัพย์ ขุนชิต
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

ว่าที่ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์และอบายมุข

นางสาวจันทร์ทิพย์ รักมั่น
งานทะเบียนประวัติและบำเหน็ดความชอบ

นางสาวมุกดา กมลวานนท์
งานวินัยและการรักษาวินัย

นางสาวอัญชิสา ศรีสมุทร
งานคณะสี

นางสาวเนตรนภา ขุนมธุรส
งานสำนักงาน