โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสมสวย เห็นงาม
รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางฉันทนา อ้นวิเศษ
ที่ปรึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล

ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (ฝ่ายกิจการนักเรียน)

ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย
งานระดับชั้น เวรวันราชการ และวินัย ความประพฤตินักเรียน

นางสาวนิตยภัทร์ ธาราสุข
งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

นางสาวนิตยภัทร์ ธาราสุข
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (ฝ่ายบุคลากร)

นายคณิติน พูนประเสริฐศรี
งานสำนักงานกิจการนักเรียน

นายณัฐนันท์ สุคันธมาลา
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

นางสาวนฤมล สีติภูตะ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวสุธินาถ ช่วยประสม
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

นางสาวสุธินาถ ช่วยประสม
งานแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุธินาถ ช่วยประสม
งานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวพิกุล แววกุดเรือ
งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายจิรภัทร หล่อเสถียรพงศ์
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข

นายจิรภัทร หล่อเสถียรพงศ์
งานป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

นางสาวนฤมล บุญเจริญ
งานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

นางสาวนลินี วรรณสาร
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวนลินี วรรณสาร
งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง

นางสุรีย์ ตันสถิตย์
งานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

นางสาวศศิประภา เข็ญคำ
งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ

นางสาวกิ่งกาญจน์ รักไทรทอง
งานวินัยและการรักษาวินัย (ครู)

นางสาวภรภัทร ยางงาม
การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

นางจรูญรัตน์ พันธุมชัย
งานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้"

นางสาวดวงนภา โรจน์อรุณ
งานทะเบียนประวัติ

นางสาวดวงนภา โรจน์อรุณ
งานควบคุมภายใน กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวดวงนภา โรจน์อรุณ
กรรมการและเลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวดวงนภา โรจน์อรุณ
งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา