โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางพันทิพย์ โขมะนาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสำเนา คล้ายเชย
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวศรัณย์รัชต์ ศุภรณ์พานิช
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางจินตนา ชิดเชื้อ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาววรรณิภา อรุณโณ
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวอติพร สกุลซ้ง
งานบริหารการเงิน (เงินนอกงบประมาณ)

นางสาวสุปราณี แก้วประไพ
งานบริหารการเงิน (เงินงบประมาณ)

นางสาวจิรภัทร ปิ่นทอง
งานบริหารบัญชี

นายนวพล พันธุกุลรัตน
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นายนวพล พันธุกุลรัตน
งานควบคุมพัสดุ

นางสาววรางคณา ไฝชอบ
งานตรวจสอบภายใน

นางสาวกมลวรรณ เจนวารินทร์
งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

นางสาววรางคณา ไฝชอบ
งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

นางสาวนิตยภัทร์ ธาราสุข
งานวิเคราะห์นโยบายและจัดทำแผนงานของสถานศึกษา

นางสาวจิราวดี เงินแถบ
ที่ปรึกษางานธนาคารโรงเรียน

นางสาวสุทธิตา กาญจนคลอด
งานธนาคารโรงเรียน