โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ
ประธานกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณและหัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและจัดทำแผนงานของสถานศึกษา

นายสำเนา คล้ายเชย
หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวศรัณย์รัชต์ ศุภรณ์พานิช
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ หัวหน้างานบริหารการเงิน(เงินนอกงบประมาณ)

นางสาวอติพร สกุลซ้ง
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสุรีย์ ตันสถิตย์
หัวหน้างานบริหารการเงิน(เงินงบประมาณ)

นางกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวกมลวรรรณ เจนวารินทร์
หัวหน้างานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

นางสาวจินตนา ชิดเชื้อ
หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

นางวรางคณา ไฝชอบ
งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

นางจิราวดี เงินแถบ
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน