โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายเอกพจน์ ชาวบ้านกร่าง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสำเนา คล้ายเชย
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
งานโครงการพระราชดำริ

นางสาวศรัณย์รัชต์ ศุภรณ์พานิช
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางจินตนา ชิดเชื้อ
ที่ปรึกษาผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

นางสาวจิราวดี เงินแถบ
ที่ปรึกษาผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

นางสาวสุทธิตา กาญจนคลอด
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายนวพล พันธุกุลรัตน
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นายภาณุวิชญ์ แก้วโรย
งานควบคุมพัสดุ
งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

นางสาวศศิประภา เข็ญคำ
งานนโยบายและแผนงาน

นางสาวอติพร สกุลซ้ง
งานการเงินนอกงบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ

นางสาววรรณิภา อรุณโณ
งานการเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)

นางสาวสุปราณี แก้วประไพ
งานบริหารบัญชี

นางสาววรางคณา ไฝชอบ
งานธนาคารโรงเรียน
งานตรวจสอบภายใน

นางสาวณฐพร วิพณิชกรกุล
งานระบบควบคุมภายในหน่วยงาน