ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชุลีกร ดีชูกชกร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวขวัญเรือน ผมธรรม
ครู คศ.2

นางสาวจิราวดี เงินแถบ

นางนงลักษณ์ คำปัญจะ

นางสาวกิ่งกาญจน์ รักไทรทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวละอองฟ้า บุญขาว
ครูผู้ช่วย

นางสาวนลินี วรรณสาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญพร ซุ่นกา
ครูผู้ช่วย