ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิทธิชัย ศิริผ่องแผ้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอัญชิสา ศรีสมุทร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสิทธิชัย ไพรพฤกษา

นางสาวพรทิพย์ ชูดี

นางสาวกนกกุล นุชราวงษ์