ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิทธิชัย ไพรพฤกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิทธิชัย ศิริผ่องแผ้ว

นางสาวอัญชิสา ศรีสมุทร

นางสาวพรทิพย์ ชูดี

นางสาวกนกกุล นุชราวงษ์