ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางบุปผา ไตรปิ่น

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิทธิชัย ไพรพฤกษา
รองหัวหน้ากลุ่ม

นายสิทธิชัย ศิริผ่องแผ้ว

นางสาวอัญชิสา ศรีสมุทร

นางสาวพรทิพย์ ชูดี

นางสาวกนกกุล นุชราวงษ์