ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิทธิชัย ศิริผ่องแผ้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายสิทธิชัย ไพรพฤกษา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวอัญชิสา ศรีสมุทร

นางสาวพรทิพย์ ชูดี

นางสาวกนกกุล นุชราวงษ์