โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสิทธิชัย ศิริผ่องแผ้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสิทธิชัย ไพรพฤกษา

นางสาวพรทิพย์ ชูดี

นางสาวกนกกุล นุชราวงษ์

นางสาวณฐพร วิพณิชกรกุล

นางสาวลักขณา คำระหงษ์