ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพนมยงค์ โสภา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวศศิธร พาหุรัตน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายปิติพงศ์ เวียนทอง

นายหิรัณรัชต์ สุวรรณรัตน์

ว่าที่ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย