ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวศศิธร พาหุรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายหิรัณรัชต์ สุวรรณรัตน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายปิติพงศ์ เวียนทอง

ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย

นายอภิศักดิ์ สุดใจ