โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวศศิธร พาหุรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายหิรัณรัชต์ สุวรรณรัตน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายปิติพงศ์ เวียนทอง

ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย

นายอภิศักดิ์ สุดใจ

นายจิรภัทร หล่อเสถียรพงศ์

นายคณาธิป ทองจินดา

นายนพดล ก๋องแก้ว