ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสร้อย เสริมพล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพนมยงค์ โสภา
รองหัวหน้ากลุ่ม

นายปิติพงศ์ เวียนทอง

นายหิรัณรัชต์ สุวรรณรัตน์

นางสาวศศิธร พาหุรัตน์

ว่าที่ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย