โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวศศิธร พาหุรัตน์

นายอภิศักดิ์ สุดใจ

นายปิติพงศ์ เวียนทอง

ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย

นายจิรภัทร หล่อเสถียรพงศ์