กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนิดา มีสถิตย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุรีย์ ตันสถิตย์

นายภาคภูมิ ทิพย์วารี

นางสาววิภาดา กฤตยาขวัญเมือง

นางสาวดวงนภา โรจน์อรุณ

นายนวพล พันธุกุลรัตน

นายคณิติน พูนประเสริฐศรี

นางสาวสุภาพร สิงห์ปอง

นางสาวสุทธิตา กาญจนคลอด