ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมใจ เหลือบุญชู

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายบัญญัติ ชูชื่อ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางขนิษฐา อรจุล

นายสำเนา คล้ายเชย

นายโสภณ วงษ์แท่นทอง

นางพัชรินทร์ อามระดิษ

นายวิริทธิ์พล แย้มเกลี้ยง

นายณัฐวุฒิ พงษ์พานิช

นางสาวศรัญญา แสงสว่าง

นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์

นางภัทรพิมนต์ ขันปาน

นายพิพัฒน์พงษ์ ยาวิเลิง

นายไชยวุธ สุนทร