ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายณัฐวุฒิ พงษ์พานิช

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายโสภณ วงษ์แท่นทอง

นายสำเนา คล้ายเชย

นางฐานิพรรณ อรจุล

นางสมใจ เหลือบุญชู

นางพัชรินทร์ อามระดิษ

นายวิริทธิ์พล แย้มเกลี้ยง

นางสาวศรัญญา แสงสว่าง

นางภัทรพิมนต์ ขันปาน

นายพิพัฒน์พงษ์ ยาวิเลิง

นายไชยวุธ สุนทร

นางสาวอติพร สกุลซ้ง