โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสำเนา คล้ายเชย

นางฐานิพรรณ อรจุล

นางสาวศรัญญา แสงสว่าง

นายไชยวุธ สุนทร

นางสาวอติพร สกุลซ้ง

นางสาวสุปราณี แก้วประไพ