ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายณัฐวุฒิ พงษ์พานิช

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายโสภณ วงษ์แท่นทอง

นายสำเนา คล้ายเชย

นางฐานิพรรณ อรจุล

นางสมใจ เหลือบุญชู

นางพัชรินทร์ อามระดิษ

นางสาวศรัญญา แสงสว่าง

นางภัทรพิมนต์ ขันปาน
ครูผู้ช่วย

นายไชยวุธ สุนทร

นางสาวอติพร สกุลซ้ง