โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวศรัญญา แสงสว่าง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์

นายสำเนา คล้ายเชย

นางฐานิพรรณ อรจุล

นายไชยวุธ สุนทร

นางสาวอติพร สกุลซ้ง

นางสาวสุปราณี แก้วประไพ

นางสาวกมลทิพย์ อินวรรณ์