ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสำเนา คล้ายเชย

นางฐานิพรรณ อรจุล

นางสมใจ เหลือบุญชู

นางสาวศรัญญา แสงสว่าง

นางภัทรพิมนต์ ขันปาน
ครูผู้ช่วย

นายไชยวุธ สุนทร

นางสาวอติพร สกุลซ้ง