ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายณัฐวุฒิ พงษ์พานิช

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสมใจ เหลือบุญชู

นางฐานิพรรณ อรจุล

นายสำเนา คล้ายเชย

นายโสภณ วงษ์แท่นทอง

นางพัชรินทร์ อามระดิษ

นายวิริทธิ์พล แย้มเกลี้ยง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวศรัญญา แสงสว่าง

นางภัทรพิมนต์ ขันปาน

นายพิพัฒน์พงษ์ ยาวิเลิง

นายไชยวุธ สุนทร

นางสาวอติพร สกุลซ้ง