ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวจิราวดี เงินแถบ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวนงพิจิตร กิจพจน์
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสมใจ เหลือบุญชู
หัวหน้างานนิเทศการสอน

นายณัฐวุฒิ พงษ์พานิช
หัวหน้างานห้องสมุด

นายโสภณ วงศ์แท่นทอง
หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล

นางสาววิภาดา กฤตยาขวัญเมือง
หัวหน้าแผนงาน

นายวิริทธิ์พล แย้มเกลี้ยง
ครู คศ.1