โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายอภินันท์ ก้อนกลีบ
รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ

นายสิทธิชัย ไพรพฤกษา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นายภาคภูมิ ทิพย์วารี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล

นางนิดา มีสถิตย์
งานทะเบียนนักเรียน

นางสาวศรัณย์รัชต์ ศุภรณ์พาณิช
งานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวมัตติกา ธินันท์
งานวิชาการระดับชั้น และ งานรับนักเรียน

นางสาววิภาดา กฤตยาขวัญเมือง
งานส่งเสริมห้องเรียนพิเศษ

นายอภิศักดิ์ สุดใจ
งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา

นางภัทรพิมนต์ ขันปาน
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

นายพิพัฒน์พงษ์ ยาวิเลิง
งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวนาถลดา ศรีแก้ว
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นางสาวเพ็ญพร ซุ่นกา
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวสุภาพร สิงห์ปอง
งานนิเทศการศึกษา และ งานควบคุมภายในสถานศึกษา

นางสาวนฤมล สีติภูตะ
งานแนะแนวการศึกษา และ งานส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน

นายณัฐนันท์ สุคันธมาลา
งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

นางสาวนฤมล บุญเจริญ
งานศูนย์ครอบครัวพอเพียง

นางสาวกรกนก โรจนฐิติกุล
งานห้องสมุดโรงเรียน

นางสาวชลธิชา ระยศ
งานจัดการเรียนรู้อิสระ (IS)