โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารหลักสูตรและวิชาการ

นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ
ประธานกรรมการกลุ่มบริหารหลักสูตรและวิชาการ

นางสาวฉวี พันธ์ุสีดา
หัวหน้ากลุ่มบริหารหลักสูตรและวิชาการ

นายสิทธิชัย ไพรพฤกษา
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นางนิดา มีสถิตย์
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนและจัดทำสำมะโนนักเรียน

นายภาคภูมิ ทิพย์วารี
หัวหน้างานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

นางเนตรนภา แสงกล้า
หัวหน้างานรับนักเรียนและงานนิเทศการศึกษา

นายพิพัฒน์พงษ์ ยาวิเลิง
หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวกิ่งกาญจน์ รักไทรทอง
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางภัทรพิมนต์ ขันปาน
หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นางจรูญรัตน์ พันธุมชัย
หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นางสาวธัญญรัตน์ พุ่มมะรินทร์
หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานส่งเสริมห้องเรียนความสามารถพิเศษ

นางสาวนงพิจิตร กิจพจน์
หัวหน้างานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวนฤมล บุญเจริญ
หัวหน้างานศูนย์ครอบครัวพอเพียง

นางสาวกมลวรรรณ เจนวารินทร์
หัวหน้างานแนะแนวและงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน

นายณัฐวุฒิ พงษ์พานิช
หัวหน้างานห้องสมุด

นายหิรัญรัชต์ สุวรรณรัตน์
หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา