โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายอภินันท์ ก้อนกลีบ
รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ

นายสิทธิชัย ไพรพฤกษา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
นายสิทธิชัย ไพรพฤกษา

นายสิทธิชัย ไพรพฤกษา
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นายภาคภูมิ ทิพย์วารี
งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

นางสาวมัตติกา ธินันท์
งานการรับนักเรียน

นางนิดา มีสถิตย์
งานทะเบียนนักเรียนและจัดทำสำมะโนนักเรียน

นายพิพัฒน์พงษ์ ยาวิเลิง
งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวธนิดา พ่วงศิริ
งานนิเทศการศึกษา

นางสาวกิ่งกาญจน์ รักไทรทอง
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางภัทรพิมนต์ ขันปาน
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นายณัฐนันท์ สุคันธมาลา
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

นายสำเนา คล้ายเชย
งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวนฤมล บุญเจริญ
งานศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนราชวินิตบางแค

นางสาวกมลวรรณ เจนวารินทร์
งานแนะแนวการศึกษา

นางสาวนฤมล สีติภูตะ
งานส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดก

นางสาวกรกนก โรจนฐิติกุล
งานห้องสมุดโรงเรียน

นางสาวนาถลดา ศรีแก้ว
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นางสาวมัตติกา ธินันท์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวศิริมา สิงหพันธ์
คณะกรรมการส่งเสริมห้องเรียนพิเศษ

นายหิรัญรัชต์ สุวรรณรัตน์
คณะกรรมการงานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา

นางสาวมัตติกา ธินันท์
คณะกรรมการงานศูนย์ดูแลนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวสุภาพร สิงห์ปอง
คณะกรรมการงานควบคุมภายใน กลุ่มบริหารวิชาการ