ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอารมณ์ เผือกอ่ำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสร้อย เสริมพล
หัวหน้างานทะเบียนและจัดทำสัมมะโนนักเรียน

นางสาวจิราวดี เงินแถบ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวจุฑาพร นาครอด
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

นางสาวนงพิจิตร กิจพจน์
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสมใจ เหลือบุญชู
หัวหน้างานนิเทศการสอน

นางสาวศิริวรรณ ศิลปาจารย์
หัวหน้างานแนะแนว

นายณัฐวุฒิ พงษ์พานิช
หัวหน้างานห้องสมุด

นายโสภณ วงศ์แท่นทอง
หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล

นางสาววิภาดา กฤตยาขวัญเมือง
หัวหน้าแผนงาน

นายวิริทธิ์พล แย้มเกลี้ยง
ครู คศ.1