โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ
ประธานกรรมการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางฐานิพรรณ อรจุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางนงลักษณ์ คำปัญจะ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวศิรดา แก้วป่าระกำ
ประธานกรรมการงานสวัสดิการ

นางสาวขวัญเรือน ผมธรรม
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นางชนันพร วานิชสวัสดิ์
ประธานกรรมการงานโภชนาการ

นายสิทธิชัย ศิริผ่องแผ้ว
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวอัญชิสา ศรีสมุทร
หัวหน้างานยานพาหนะและบริการสาธารณะ

นางกนกกุล นุชราชวงษ์
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นายวิริทธิ์พล แย้มเกลี้ยง
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นางสาวชุติรัตน์ เล้ารัตนอารีย์
หัวหน้างานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นางชุลีกร ดีชูกชกร
หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวศรัญญา แสงสว่าง
หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการและงานประสานงานกลุ่มโรงเรียน

นางสาวธัญชิตา โมขศักดิ์
ประธานกรรมการงานจัดจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำปั่นโรงเรียน

นางภัทรพิมนต์ ขันปาน
หัวหน้างานสื่ออิเล็กทรอนิค

นางสาวกิ่งกาญจน์ รักไทรทอง
หัวหน้างานจดบันทึกการประชุมบุคลากรโรงเรียน