โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางพันทิพย์ โขมะนาม
รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารทั่วไป

นางฐานิพรรณ อรจุล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางชุลีกร ดีชูกชกร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายนิยม บุริวงค์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายนิยม บุริวงค์
งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

นางนงลักษณ์ คำปัญจะ
งานประชาสัมพันธ์

นางสาวศิรดา แก้วป่าระกำ
งานสวัสดิการโรงเรียน

นางสาวศิรดา แก้วป่าระกำ
งานสวัสดิการเงินกู้ครูและบุคลากร

นางสาวขวัญเรือน ผมธรรม
งานอนามัยโรงเรียน

นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์
งานโภชนาการ

นายสิทธิชัย ศิริผ่องแผ้ว
งานอาคารสถานที่

นายไชยวุธ สุนทร
งานประปาและไฟฟ้า

นางสาวพิชญากร แก้วพิลา
งานรักษาความสะอาด

นางสาวธัญชิตา โมขศักดิ์
งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ

นางสาวอาณัชชา สามานุง
งานสัมพันธ์ชุมชน

นายวิริทธิ์พล แย้มเกลี้ยง
งานโสตทัศนศึกษา

นางภัทรพิมนต์ ขันปาน
งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวชุติรัตน์ เล้ารัตนอารีย์
งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียน

นางชุลีกร ดีชูกชกร
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวศรัญญา แสงสว่าง
สำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวเพ็ญพร ซุ่นกา
งานจัดจำหน่ายน้ำดื่มและน้ำปั่นโรงเรียน

นางสาวกมลวรรณ เจนวารินทร์
งานกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูประถัมภ์