ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสิทธิชัย ศิริผ่องแผ้ว
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

นางขนิษฐา อรจุล
งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ

นางสาวจันทร์ทิพย์ รักมั่น
งานโภชนาการ

นางสาวขวัญเรือน ผมธรรม
งานอนามัยโรงเรียน

นางสาวกรองพันธ์ พันธุ์เกษร
งานสวัสดิการ

นางชุลีกร ดีชูกชกร
งานประสานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางบุญนำ คุ้มศิลป์
งานสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวศิริมา สิงหพันธ์
งานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

นางนงลักษณ์ คำปัญจะ
งานประชาสัมพันธ์