โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางพันทิพย์ โขมะนาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายสิทธิชัย ศิริผ่องแผ้ว
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป คนที่ 1

นางสาวพิชญากร แก้วพิลา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป คนที่ 2

นางสาวธัญชิตา โมขศักดิ์
งานยานพาหนะ

นายวิริทธิ์พล แย้มเกลี้ยง
งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและงานโสตทัศนศึกษา

นายไชยวุธ สุนทร
งานอาคารสถานที่

นางสาวศิรดา แก้วป่าระกำ
งานสวัสดิการโรงเรียน

นางสาวเพ็ญพร ซุ่นกา
งานจัดจำหน่ายน้ำปั่นและน้ำดื่มโรงเรียน

นางสาวชุติรัตน์ เล้ารัตนอารีย์
งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นางสาวนิตยา ทวีชัย
งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวภรภัทร ยางงาม
งานสำนักงานและธุรการ

นางชุลีกร ดีชูกชกร
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางนงลักษณ์ คำปัญจะ
งานประชาสัมพันธ์และปฏิคม

นางกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์
งานชุมชนสัมพันธ์

นางสาวศศิธร พาหุรัตน์
งานอนามัยโรงเรียน

นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์
งานโภชนาการ

นางสาวณฐพร วิพณิชกรกุล
งานระบบควบคุมภายในกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวศรัญญา แสงสว่าง
สำนักงานผู้อำนวยการ