ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสิทธิชัย ศิริผ่องแผ้ว
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

นางฐานิพรรณ อรจุล
งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ

นางสาวจันทร์ทิพย์ รักมั่น
งานโภชนาการ

นางสาวขวัญเรือน ผมธรรม
งานอนามัยโรงเรียน

นางสาวกรองพันธ์ พันธุ์เกษร
งานสวัสดิการ

นางชุลีกร ดีชูกชกร
งานประสานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวศิริมา สิงหพันธ์
งานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

นางนงลักษณ์ คำปัญจะ
งานประชาสัมพันธ์