โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรลูกจ้างชั่วคราว

นางวรพันธ์ สร้อยสุดารัตน์

นายบุญเสริฐ เชื้อนวกุล

นางสาวนารี น้อยวงศ์

นางสาวสุชาดา สุขพินิจ

นายชาญวุฒิ เหรียญปรีชา

นายณัฐพล ต้อไธสงค์

นายพีระพล หุ้นเลิศสกุล

นายวันชัย ลูกแก้ว

นายศักรินทร์ ตุงคณาคร

นางสาวภัทรชนก ธีระการณ์

นางสาวจาฏพัจน์ สินธุ

นายภิรมย์ สังข์นิมิตร์

นายคณาธิป ทองจินดา

นายนพดล ก๋องแก้ว