โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรลูกจ้างชั่วคราว

นางวรพันธ์ สร้อยสุดารัตน์

นายบุญเสริฐ เชื้อนวกุล

นางสาวนารี น้อยวงศ์

นางสาวสุชาดา สุขพินิจ

นายณัฐพล ต้อไธสงค์

นายพีระพล หุ้นเลิศสกุล

นางสาวภัทรชนก ธีระการณ์

นายภิรมย์ สังข์นิมิตร์

นางสาวรณิดา สุนทรเสนาะ

นางสาวอรวรรณ ขาวละออ

นายจีระวัฒน์ ป้องทอง