บุคลากรลูกจ้างชั่วคราว

นายบุญเสริฐ เชื้อนวกุล

นางสาวนารี น้อยวงศ์

นางสาวสุชาดา สุขพินิจ

นายณัฐพล ต้อไธสงค์

นายพีระพล หุ้นเลิศสกุล

นายสุรศักดิ์ ถนาวร

นางสาวกัลยรัตน์ ฤทธิ์คำรพ

นายณัฐพงษ์ กุศลรักษาวงศ์