บุคลากรลูกจ้างชั่วคราว

นายบุญเสริฐ เชื้อนวกุล

นางสาวนารี น้อยวงศ์

นางสาวสุชาดา สุขพินิจ

นายณัฐพล ต้อไธสงค์

นายพีระพล หุ้นเลิศสกุล

นายภิรมย์ สังข์นิมิตร์

นายสุรศักดิ์ ถนาวร

นางสาวกัญญ์วรา ทองปานดี

นายธนวรรธน์ สุมาดง

นางสาวกัลยรัตน์ ฤทธิ์คำรพ

นางสาวอาทิตยา ประวัดศรี

นายณัฐพงษ์ กุศลรักษาวงศ์