โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวกมลวรรณ เจนวารินทร์

นางสาวนฤมล สีติภูตะ

นางสาววราศิริ วงศ์สุนทร