ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางฉันทนา อ้นวิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอารียา เสียงกลม
รองหัวหน้ากลุ่ม

นางสาวจินตนา ชิดเชื้อ

นางสาวสาคร หีบแก้ว

นางสาวณัฎฐนันท์ มณีเรือง

นางสาวศรัณย์รัชต์ ศุภรณ์พาณิช

นางสาวศิริมา สิงหพันธ์

นางสาวจิรภัทร ปิ่นทอง

นางสาวธนิดา พ่วงศิริ

นางสาววริสรา วจีศักดิ์สิทธิ์

นางสาวธัญชิตา โมขศักดิ์