ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางฉันทนา อ้นวิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริมา สิงหพันธ์

นางสาวจินตนา ชิดเชื้อ

นางสาวณัฎฐนันท์ มณีเรือง

นางสาวศรัณย์รัชต์ ศุภรณ์พาณิช

นางสาวจิรภัทร ปิ่นทอง

นางสาวธนิดา พ่วงศิริ

นางสาววริสรา วจีศักดิ์สิทธิ์

นางสาวธัญชิตา โมขศักดิ์

นางสาวนิตยภัทร์ ธาราสุข

นางสาวศิรดา แก้วป่าระกำ