สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์
เป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี มีเลขลำดับรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันอยู่ภายใน ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเป็นอักษรย่อของโรงเรียน ร.น.ป. ด้านล่างรองรับด้วยโบว์ ภายในมีภาษาบาลีว่า คุณวา จตฺตโน คุณํ อักษรย่อ ร.น.ป.
 
คติธรรมประจำโรงเรียน
คุณวา จตฺตโน คุณํ
ผู้มีความดี จงรักษาความดีของตนไว้
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 
สีประจำโรงเรียน : สีเขียว - สีเหลือง
 
อัตลักษณ์โรงเรียน : คนดีศรีราชวินิต