ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ สพม.๑
          โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ได้ส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๘ นาย เข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
         
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ (สพม.๑) จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัด จำนวน ๖๖ แห่ง โดยแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น  ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนละ ๒ คน รวม ๕๕ คน   ลูกเสือ - เนตรนารี  โรงเรียนละ ๘ คน จำนวน ๔๓๙ คน  รวมผู้เข้ารับฝึกอบรมทั้งสิ้น ๔๙๔ คน  ระยะเวลาการฝึกอบรม ๓ วัน ๒ คืน  ตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัดชลบุรี และสพม.๑  ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  ใช้พลังแห่งจิตอาสาสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน เฝ้าระวัง และดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อนนักเรียน  ให้พ้นภัยยาเสพติด  สามารถก้าวข้ามปัญหาสู่เส้นทางที่ปลอดภัย  มีทักษะชีวิตในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ  และเตรียมพร้อมสู่เป้าหมายของชีวิตที่สดใสต่อไป
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,17:56   อ่าน 403 ครั้ง