ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร.น.ป. มอบความรัก ปันความรู้ สู่บ้านทิพย์สุคนธ์
งานห้องสมุดโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กล้าแสดงออก ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด งานห้องสมุดจึงได้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้พละและสุขศึกษา จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุบ้านทิพย์สุคนธ์ ในวันอังคาร ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2561,14:05   อ่าน 443 ครั้ง