ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เด็ก ร.น.ป. เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ มกรา
งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑  ในวันศุกร์ ที่  ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  ผลการแข่งขัน มีดังนี้
                   ๑. การแข่งขันปฐมพยาบาล ยุวกาชาด ระดับ ๓ (ม.๑ - ๓) จำนวน ๖ คน
ได้รับโล่เกียรติยศ  รางวัลชมเชย  จากกระทรวงศึกษาธิการ  เกียรติบัตร  และเงินรางวัล ๕๐๐ บาท
                   ๑.เด็กหญิงศศิชา           มะลิกัน                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๑
                   ๒.เด็กหญิงชลิตตา         สีดา                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๕
                   ๓.เด็กหญิงสุปราณี         วันเจียม                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ห้อง ๑
                   ๔.เด็กหญิงชลดา           ถาวร                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ห้อง ๑
                   ๕.เด็กหญิงภัคธีมา         ลือชัยชัยกุล                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ห้อง ๒
                   ๖.เด็กหญิงบุษยมาศ       ลาดำ                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ห้อง ๓
                   ๒. การแข่งขันตอบปัญหา ยุวกาชาด ระดับ ๓ (ม.๑ - ๓) จำนวน ๒ คน 
ได้รับโล่เกียรติยศ  รางวัลชมเชย  จากกระทรวงศึกษาธิการ  เกียรติบัตร  และเงินรางวัล ๕๐๐ บาท
                   ๑.เด็กหญิงอรณิช          แซ่ลิ้ม                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๑
                   ๒.เด็กหญิงนภาภรณ์       ศุขบำรุง                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ห้อง ๒
                   ๓. การแข่งขันปฐมพยาบาล  อาสายุวกาชาด  (ม.๔ – ๖) จำนวน ๖ คน 
ได้รับโล่เกียรติยศ  รางวัลชมเชย  จากกระทรวงศึกษาธิการ  เกียรติบัตร  และเงินรางวัล ๕๐๐ บาท
                    ๑.นางสาวณัฐณิชา         เรืองหา                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๑
                   ๒.นางสาวคริษฐา           ติณวัฒนานนท์             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๑
                    ๓.นางสาวสุทัตตา          เทศพันธ์                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๑
                    ๔.นางสาวศิรประภา       กลัดมงคลศรี               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๑
                    ๕.นางสาวลักษิกา          วรรณทอง                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๑
                    ๖.นางสาวอรุณีย์           แซ่ลี้                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๕
                   ๔. การแข่งขันวาดภาพ ยุวกาชาด ระดับ ๓ (ม.๑ - ๓) จำนวน ๒ คน 
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
                   ๑.เด็กหญิงน้ำฝน           มั่นทรัพย์เพิ่มพูน           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๔
                   ๒.เด็กหญิงอารยา          สุวรรณสาร                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ห้อง ๔
 
โดยมีนางสาวกนกวรรณ  ใจสุข ,นางสาวชุติรัตน์  เล้ารัตนอารีย์ และนายสุวิชา  บำรุงเขตร์ ทำหน้าที่ฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขัน 

โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2561,17:19   อ่าน 281 ครั้ง