ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
"ราชวินิตบางแคฯนิทรรศ '60 (ศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาการศึกษา ร.น.ป.)
     โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใผ่รู้อย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจึงได้จัดงานนิทรรศการวิชาการ "ราชวินิตบางแคฯนิทรรศ '60 (ศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาการศึกษา ร.น.ป.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ด้านกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม กล้าแสดงออก ภายในงานมีการแสดงผลงาน 1 ระดับ 1 โครงงานคุณธรรม และการแสดงผลงานวิชาการ IS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4 เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2561,15:47   อ่าน 1107 ครั้ง