ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการนำเสนอผลงานนักเรียน "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต"
        เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ผอ.กิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมการนำเสนอผลงานนักเรียน”ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”ตามโครงการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน คือการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการดำรงชีวิตโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนากระบวนการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยมี ผอ.ธนะกุล ช้อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมการนำเสนอผลงานนักเรียน”ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ณ หอประชุมโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2561,22:06   อ่าน 835 ครั้ง