โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7   แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระบบการรับสมัครออนไลน์)
. การรับสมัครนักเรียน
                   การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับสมัครระหว่าง
วันที่ ๓ - ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
                   วิธีการรับสมัครนักเรียน
                        ๑.๑ สมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซด์ www.rnp.ac.th หรือทาง Facebook โรงเรียน
ราชวินิตบางแคปานขำ โดยต้องศึกษารายละเอียดวิธีการสมัครและขั้นตอนการสมัครของโรงเรียนได้ที่หน้าเว็บไซด์
                        ๑.๒ สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
          ๒. การสอบ/คัดเลือกนักเรียน
                   ๒.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สอบวันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.
                   ๒.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สอบวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.  ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
         

          ๓. การประกาศผลสอบ
                   ๓.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
                   ๓.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางเว็บไซด์ www.rnp.ac.th หรือทาง Facebook โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
          ๔. การรับรายงานตัว/มอบตัว ของนักเรียน
                   ๔.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
                   ๔.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
                   โดยโรงเรียนจะแจ้งเวลาและวิธีการรายงานตัวและมอบตัวไว้ในประกาศผลการสอบคัดเลือก
หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งที่เว็บไซด์ www.rnp.ac.th หรือทาง Facebook โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
          ๕. การดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้
                   ๑. ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
                   ๒. ต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลล้างมือ
                             จุดคัดกรองที่ ๑ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์
                             จุดคัดกรองที่ ๒ บริเวณหน้าห้องสมุด ก่อนลานอเนกประสงค์


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2563,00:00   อ่าน 419 ครั้ง