ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Day Camp)

        ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำจะดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Day Camp) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 100 คน ตามโครงการพัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียนสู่มาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง ทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กล้าแสดงออกและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ ตลอดจนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมต่างๆของเจ้าของภาษา

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Day Camp)
จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. 
ณ หอประชุมชัชรีย์ ลิ้มทจิตต์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2559,16:18   อ่าน 1653 ครั้ง