ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารโรงเรียน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิ (อ่าน 481) 27 มี.ค. 62
สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรับสมัครนักเรียน ปี 2562 (อ่าน 70) 22 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันคัดเลือกนักเรียนโครงการความเป็นเลิศด้านกีฬา (อ่าน 434) 18 มี.ค. 62
ประกาศเรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 437) 14 ก.พ. 62
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 462) 30 ม.ค. 62
การใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน (อ่าน 13) 26 ต.ค. 61
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอน (อ่าน 415) 26 ต.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 576) 07 ก.ย. 61
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 452) 21 ส.ค. 61
เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (อ่าน 1734) 21 ส.ค. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2559 (อ่าน 1351) 13 ก.ค. 60
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1300) 15 มิ.ย. 60
การสร้างวินัยเชิงบวก (อ่าน 1516) 25 เม.ย. 59
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน (อ่าน 24429) 19 ต.ค. 58
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (อ่าน 1838) 02 ส.ค. 57