โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7  แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024210119
ข่าวสารโรงเรียน
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค ชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 27) 07 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ สิทธิ์การใช้งาน Microsoft 365 A3 (อ่าน 35) 29 พ.ย. 64
การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 และคัดกรอง ATK (SWAB) (อ่าน 123) 17 พ.ย. 64
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมการฉีดวัคซีน (อ่าน 69) 17 พ.ย. 64
แบบการประเมินคัดกรองผู้รับบริการก่อนให้บริการ ATK (อ่าน 132) 14 พ.ย. 64
แบบบันทึกตรวจคัดกรอง ATK (อ่าน 124) 14 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 408) 31 ต.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 338) 31 ต.ค. 64
ข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564 (อ่าน 102) 28 ต.ค. 64
การรับวัคซีนไฟเซอร์ป้องกัน COVID-19 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (อ่าน 125) 17 ต.ค. 64
ปฏิทินดำเนินการปลายภาค (สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 163) 27 ก.ย. 64
Timeline การฉีดวัคซีน Pfizer โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (อ่าน 165) 20 ก.ย. 64
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมกตัญญุตา กษิณาลัย มุทิตาคารวะ ผู้เกษียณอายุราชการ (อ่าน 100) 19 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (อ่าน 109) 09 ก.ย. 64
ประชุมผู้ปกครอง ครอบครัวราชวินิตบางแคปานขำ (อ่าน 97) 18 ส.ค. 64
RNP ร่วมใจสร้างโลกใหม่สีเขียว (อ่าน 71) 18 ส.ค. 64
มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง (อ่าน 84) 13 ส.ค. 64
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 139) 26 ก.ค. 64
ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (อ่าน 56) 23 ก.ค. 64
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ (อ่าน 103) 08 ก.ค. 64
ประกาศ ขยายเวลาการเรียนออนไลน์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (อ่าน 189) 28 มิ.ย. 64
E-Book แนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามมาตรการสาธารณสุข (อ่าน 148) 24 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1703) 17 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 972) 17 พ.ค. 64
ขอเชิญชวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 เข้ากลุ่มไลน์ (อ่าน 502) 14 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม (รอบโควตา) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 682) 07 พ.ค. 64
รับสมัครนักเรียนเสริมชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ในวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 323) 04 พ.ค. 64
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 663) 30 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 231) 29 เม.ย. 64
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อ่าน 262) 29 เม.ย. 64
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา (อ่าน 1744) 28 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) (อ่าน 434) 23 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (Gifted) และ ห้องเรียนภาษาจีน (อ่าน 347) 04 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอล ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 352) 01 เม.ย. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 217) 27 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (Gifted) และ ห้องเรียนภาษาจีน (อ่าน 608) 24 มี.ค. 64
ประกาศการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 8) (อ่าน 222) 21 มี.ค. 64
ประกาศการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 7) (อ่าน 202) 15 มี.ค. 64
ประกาศ เปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนตามปกติ (อ่าน 235) 07 มี.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการ (อ่าน 17) 22 ก.พ. 64