ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศรัญญา แสงสว่าง
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2550 - 2553 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ครูอัตราจ้าง
พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล