ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวิริทธิ์พล แย้มเกลี้ยง
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 08390051973
อีเมล์ : wiritpon.y@hotmail.com
ที่อยู่ :
167 หมู่บ้านเศรษฐกิจ33 เขตบางแค เเขวงบางแคเหนือ กทม. 10160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2550 - 2553 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ครูอัตราจ้าง
พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล